LA NOVA LLEI DE TREBALL A DISTÀNCIA

27/07/2021
Va entrar en vigor l'endemà de la publicació en el BOE, és a dir l'11 de juliol de 2021.
(ALGUNS PUNTS DESTACABLES)
Arts. 1 i 3 ÀMBIT D'APLICACIÓ Entren dins de l'aplicació d'aquesta Llei els treballs a distància que es realitzin en un període de referència de tres mesos, un mínim del 30% de la jornada o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball. En els contractes de treball celebrats amb menors i en els contractes en pràctiques i per a la formació i l'aprenentatge, el percentatge del temps dedicat al teletreball serà com a mínim el 50% de la prestació de serveis presencials.
Art.5. VOLUNTARIETAT DE LA FEINA A DISTÀNCIA I ACORD DE TREBALL A DISTÀNCIA El treball a distància serà voluntari per a la persona treballadora i per a l'ocupadora i requerirà la signatura de l'acord de treball a distància que regula aquesta Llei, que podrà
formar part del contracte inicial o realitzar-se en un moment posterior, sense que pugui ser imposat en aplicació de l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors; tot això sense perjudici del dret a la feina a distància que pugui reconèixer la legislació o la negociació col·lectiva.
L'acord s'ha de fer per escrit segons les obligacions formals establertes en l'art. 6è i el seu contingut reflectit en l'art. 7è d'aquesta Llei. Qualsevol canvi que es produeixi en l'esmentat
acord haurà de formalitzar-se per escrit i serà necessari el consens entre l'empresa i la persona treballadora. L'acord i les possibles modificacions han de lliurar-se als representants dels treballadors en un termini no superior a deu dies, excloent les dades que puguin afectar la intimitat personal de la persona treballadora. Així mateix, es registraran davant l'Oficina d'Ocupació.
La negativa de la persona treballadora a treballar a distància no serà causa justificativa de l'extinció de la relació laboral ni de la modificació substancial de les condicions de treball (canvis en el seu horari, retribució salarial, etc.); si bé, hi ha la possibilitat de convertir el treball presencial a treball a distància i viceversa seguint la forma establerta en els convenis col·lectius del sector o en què s'hagin fixat en l'acord de treball a distància.
Art.12. EL DRET A L'ABONAMENT I COMPENSACIÓ DE DESPESES
El salari que percep la persona treballadora no pateix cap modificació si s'acull al teletreball, ja que l'empresa haurà de sufragar o compensar el desenvolupament de la feina a distància, de manera que per a la persona treballadora no suposi el cost de les despeses relacionades amb els equips, les eines i d’altres mitjans vinculats a l'exercici de l'activitat laboral. En l'acord inicial per acordar el treball a distància o el teletreball, a més dels requisits que es reflecteixen en la Llei, ha de contenir el protocol corresponent a la cessió de l'equip necessari per poder desenvolupar l'activitat i la forma de compensar les despeses associades.