Gestoria

Disposem de professionals en assessorament d´empreses (economistes). Estem especialitzats en fiscal, tributari, comptable, mercantil i laboral. Disposem dels recursos, tant humans com tecnològics, per a portar terme la més òptima gestió de la teva empresa o activitat econòmica.

Busquem la forma de reduir l´impacte fiscal en el seu negoci o activitat econòmica, i com prendre les decisions més encertades de cara a una millor planificació patrimonial en la seva vida personal i familiar.

Però també som experts en ajudar als empresaris a millorar els seus resultats i qualitat de vida.

 

FISCAL

 • Assessoria fiscal, tant a empreses com a autònoms (professionals i empresarials), amb especial importància de l´esfera personal i familiar.
 • Planificació fiscal patrimonial. Aplicació de tècniques per reduir l´impacte fiscal en les decisions d´inversió i desinversió per part dels patrimonis personals ( successió, matrimoni, impost de patrimoni, fiscalitat de l´estalvi, planificació del patrimoni per la jubilació etc).
 • Planificació i constitució de patrimonis protegits per persones amb discapacitat.
 • Cumplimentació de les obligacions tributàries ( mensuals, trimestrals, anuals).
 • Gestió tributària: altes i baixes a Hisenda, Certificats, Registre de Documents, Censos.
 • Sol·licitud d´aplaçaments i fraccionaments de deutes tributaris a Hisenda.
 • Impost de la Renta i de Patrimoni.
 • Impost sobre la Renta de no Residents i especial cura en els models que s´han de cumplimentar derivats de les seves rentes obtingudes a Espanya. 
 • Anàlisi de la imposició indirecta en els diferents negocis jurídics (compravenda, dissolució de guanys, extincions de condomini, operacions societàries, reestructuració patrimonial etc).IVA, ITPiAJD, Plusvàlues, etc..

 

TRIBUTARI

 • Assessorament en procediments de gestió, sancionador i recaptador.
 • Presentació de reclamacions davant dels òrgans administratius i contenciosos.
 • Compareixença i representació davant els òrgans d´inspecció.

  

ASSESSORAMENT COMPTABLE

 • Elaboració de comptabilitats, tant d´activitats empresarials amb caràcter mercantil o no, i activitats professionals ( autònoms). Remissió de totes les presentacions al client.
 • Legalització de llibres comptables ( factures emeses, factures rebudes, béns d´inversió, operacions intracomunitàries, vendes i ingressos, compres i despeses, provisió de fons etc..).
 • Confecció i dipòsit de Comptes Anuals, Memòria i informe de Gestió.
 • Confecció de Comptes de Gestió.
 • Informes i estudis d´estats financers

 

LABORAL / SOCIAL

GESTIÓ LABORAL

 • Confecció del contracte de treball, tant normal com de formació, així com el seu registre en el Servei Públic d´Ocupació.
 • Confecció de nòmines, assegurances socials mensuals així com les nòmines per endarreriments  de conveni quan procedeixin.
 • En quant a les pròrrogues o modificacions de contractes, la seva confecció i corresponent registre en el Servei Públic d´Ocupació.
 • Confecció de la baixa del treballador, confecció de la quitança i tota la documentació necessària per sol·licitar el subsidi de desocupació.

 

ASSESSORAMENT LABORAL

 • Estudi  per l´elecció de la millor forma de contractació possible.
 • Estudi d’acomiadaments, càlculs d’indemnitzacions, sancions, advertiments i redacció dels corresponents escrits.
 • Negociació i preparació de convenis i pactes d’empresa.
 • Davant una Inspecció de treball, assistència i representació.
 • Assessorament, tramitació i seguiment d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO).
 • Tramitacions de prestacions per incapacitats tant temporals com permanents en qualsevol grau, així com també per viduïtat, orfandat i jubilacions.
 • Defensa i reclamació de qualsevol dret de l’empresa davant el CMAC i el jutjat.
 • Seguiment i representació de recursos i demandes judicials.

DEPARTAMENT JURÍDIC DE DRET LABORAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL - ASSESSORAMENT INTEGRAL A EMPRESES I TREBALLADORS:

 • Estudi i interpretació de convenis col·lectius, estatutaris i d'empresa.
 • Contractació laboral, amb incidència sobre relacions laborals de caràcter especial (alta direcció, representats de comerç, treballadores de la llar, etc.).
 • Acomiadaments individuals i col·lectius (objectius, disciplinaris, etc.).
 • Impugnació de sancions laborals. 
 • Expedients de Regulació d'Ocupació.
 • Assessorament front a reclamacions de tot tipus, amb seguiment de processos davant la jurisdicció social i contenciosa-administrativa.
 • Conflictes col·lectius (expedients de regulació per extinció o suspensió de contractes, negociacions de convenis, etc.).
 • Reclamacions de seguretat social: 
 • Incapacitats laborals.
 • Impugnacions d’altes mèdiques. 
 • Prestacions de viduïtat.
 • Prestacions de maternitat i paternitat. 
 • Prestacions d’atur, etc. 
 • Riscos laborals.
 • Accidents de treball. 
 • Intervencions davant la Inspecció de Treball: inspeccions, tramitació davant totes les instàncies administratives i judicials d'oposició contra actes d’ infracció i/o liquidació, etc.

GESTIONS RELACIONADES AMB VEHICLES I CONDUCTORS

 • Matriculacions ordinàries telemàtiques, matriculacions de vehicles importats, rehabilitacions de vehicles, obtenció de permisos…
 • Canvis de titularitat telemàtics, notificacions de venta, acceptació d’herència, dissolucions de societat, subrogacions de leasing…
 • Baixes temporals, transports, agricultura, duplicats, informes de trànsit, distintiu ambiental, al·legacions de sancions…
 • Duplicats de permís de conduir, canvi de domicili, obtenció de permís internacional, renovacions…
 • Canvis de titularitat d’embarcacions i motos d’aigua, matriculacions i abanderament d’embarcacions i motos d’aigua, duplicats de documentació…