LA MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE LES HIPOTEQUES - COVID 19

01/04/2020

El Govern ha aprovat un decret que conté una moratòria en les quotes hipotecàries per a les persones en situació de vulnerabilitat, les seves característiques són:

1. SITUACIÓ DE VULNERABILITAT. Per poder acollir-se a aquesta ajuda, els afectats hauran de justificar que el coronavirus els ha mogut a alguna de les següents situacions:

- Pèrdua de la feina o, en cas de ser un professional per compte propi, justificació d'una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda notable de les vendes de la seva empresa.
- La quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, ha de resultar superior o igual a l'35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
- L'esforç de la càrrega hipotecària sobre la renda familiar dels afectats s'ha multiplicat per a el menys 1,3 des de l'expansió de la malaltia.
El conjunt dels ingressos dels membres de la llar no supera, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual.

2. ACREDITACIÓ DE LA SITUACIÓ. L'afectat, fins a 15 dies després de la fi de la vigència de l'reial decret llei, ha d'acudir a la seva entitat financera i presentar la documentació corresponent.

- Si ha perdut la feina: Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions per desocupació.
- Si ha tancat el seu negoci: Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
- Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet, per acreditar el nombre de persones que viuen a la mateixa casa.
- certificat d'empadronament i declaració de discapacitat o dependència, per exercir una activitat laboral.

3. EFECTES DE LA MORATÒRIA. La concessió de la moratòria comporta la suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat per a aquesta. Tampoc s'aplicarà la clàusula de venciment anticipat que consti en les escriptures de la hipoteca.