SERVEI D´INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ TELEMÀTICA A LA VÍCTIMA DEL DELICTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

13/05/2019

El servei d'informació i orientació a persones víctimes d'un delicte (SIOVD) és un servei gratuït que funciona de dilluns a divendres, de 8 a 22 hores. S'hi pot accedir a través de:

- telèfon: 900 12 18 84
- correu electrònic: infovictimesdelicte.justicia@gencat.cat

L'objectiu d'aquest servei és informar, assessorar, orientar, derivar i, si escau, dur a terme un treball de contenció i suport emocional, les persones que es consideren víctima d'un delicte, tant abans com després del procés penal, tal com determina la Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima del delicte.

Atén i orienta les demandes d'informació i assessorament de qualsevol persona que hagi estat o se senti víctima d'un delicte, i, si s'escau, les deriva directament a les oficines d'atenció a la víctima del delicte o als equips de justícia restaurativa del Departament de Justícia.

Les persones que accedeixin al servei es poden expressar en diferents llengües, com ara català, castellà, anglès, francès, alemany i àrab.

SOBRE QUÈ S´INFORMA:

-Les mesures d'assistència i suport disponibles, ja siguin de caire mèdic, psicològic o material.
-El dret a denunciar i, si escau, del procediment per presentar una denúncia, i del dret a facilitar els elements de prova a les autoritats encarregades de la investigació.
-El procediment per obtenir assessorament i defensa jurídica i, si escau, de les condicions en què es pot obtenir gratuïtament.
-La possibilitat de sol·licitar mesures de protecció.
-Les indemnitzacions a què es pugui tenir dret.
-Els serveis d'interpretació i traducció disponibles.
-Les ajudes i serveis auxiliars per a la comunicació disponibles.
--El procediment que cal seguir perquè la víctima pugui exercir els seus drets si resideix fora de l'Estat espanyol.
Els recursos que es poden interposar contra les resolucions que es considerin contràries als seus drets.
-Les dades de contacte de l'autoritat encarregada de la tramitació del procediment i de quins són els canals per comunicar-s'hi.
-Els supòsits en els quals es pot obtenir el reemborsament de les despeses judicials.
-El dret que se li notifiquin les resolucions a les quals es refereix l'article 7 de la Llei de l'Estatut de la víctima del delicte, si la víctima ho sol·licita. En concret, se l'informarà del procediment per sol·licitar-ho i se la derivarà a l'oficina d'atenció a la víctima del delicte corresponent.
-Els serveis de l'entorn més propers a què pot acudir: serveis socials, sanitaris, policials i judicials.