SEGUIR COTITZANT PER LA JUBILACIÓ DESPRÉS DE PERDRE L'OCUPACIÓ

25/10/2018

Molts treballadors signen un conveni especial amb la seguretat social per seguir cotitzant a la jubilació després de perdre una feina o que se li redueixi la jornada de treball.

Aquest conveni, que es pot subscriure de manera voluntària, té com a objectiu no perdre els drets generats per a la futura jubilació.

No obstant això, encara que normalment es realitza amb l'ànim de cobrar una pensió de jubilació més alta, aquest conveni especial també cotitza a la incapacitat permanent.

En sentit contrari, no permet cotitzar per tenir dret a la prestació per desocupació, ni per a la prestació de maternitat, paternitat, riscos durant l'embaràs o lactància.

És a dir, que no podrem subscriure aquest conveni per tenir dret a cobrar l'atur, ni la maternitat o paternitat, però sí que es tindrà en compte en cas que ens concedeixin una incapacitat permanent, ja sigui parcial, total, absoluta o de gran invalidesa.

La sol·licitud del conveni s'ha de fer en el model oficial davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social del domicili del treballador que ho sol·licita.

Per saber l'import mensual que s'ha d'abonar a la Seguretat Social, el treballador ha de decidir la base de cotització sobre la qual es va a realitzar el conveni col·lectiu.

Aquesta base és la que determinarà en un futur la quantia de la pensió de jubilació, de manera que és molt important escollir una base que sapiguem que podem pagar, i al seu torn, que ens permeti obtenir una pensió adequada.

En relació amb l'objectiu comentat anteriorment, el treballador no és lliure d'escollir la quantia de la base de cotització, sinó que dependrà de les cotitzacions realitzades anteriorment a la subscripció del conveni.

Aquesta limitació ve derivada de l'objectiu d'aquest conveni, que no és ampliar els drets econòmics dels treballadors en la jubilació, sinó mantenir-los quan el treballador perd la feina o veu reduït el seu salari o jornada