SECTORS QUALIFICATS COM A ESSENCIALS, EN ELS QUALS "NO" S´APLICA EL PERMÍS RETRIBUIT RECUPERABLE.

01/04/2020

1. Les que treballen en les activitats que participen en la cadena de proveïment de mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l'origen fins a la destinació final.

2. Hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.

3. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari ihospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis
sanitaris.

4. Activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials.

5. Serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, així com les que asseguren el seu bon funcionament.

6. Institucions Penitenciàries, I empreses de seguretat privada.

7. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.

8. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris. Serveis funeraris i investigació.

9. Veterinaris.

10. Punts de venda de premsa, mitjans de comunicació, impremta i distribució.

11. Bancs i assegurances.

12. Empreses de telecomunicacions i informàtica, serveis essencials.

13. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

14. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals.

15. Assessories, en qüestions urgents Notaries i registres, serveis mínims.

16. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d'avaries urgents i vigilància, i gestió de residus.

17. Centre d'acollida de refugiats i ajuda humanitària.

18. Empreses de l'aigua, potabilització, sanejament, etc.

19. Serveis meteorològics.

20. Correus i serveis postals universals.

21. Les que presten serveis per a la importació en l'àmbit sanitari.

22. Comerç per internet, a distància o per catàleg.

23. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.