QUINS CASOS D'INCOMPLIMENT DE LES MESURES SANITÀRIES PER LA COVID19 ES CONSIDEREN INFRACCIONS GREUS?

27/01/2021
Segons el règim sancionador per als casos d’incompliment de les mesures sanitàries per la COVID-19, les infraccions greus són:
 
L'incompliment del deure d'aïllament domiciliari acordat per part de persones que hagin donat positiu de COVID-19.
 
L'incompliment reiterat del deure d'aïllament domiciliari per part de persones que, no havent donat positiu de COVID-19, siguin contactes estrets d’un cas confirmat.
 
L'incompliment reiterat d'una ordre general de confinament decretat.
 
No comunicar a l'autoritat competent els casos de sospita o diagnòstic de la malaltia o d'un fet rellevant la declaració del qual resulti obligatòria.
 
Dificultar o impedir la tasca d'inspecció per acció o omissió.
 
Negar-se o resistir-se a proporcionar la informació requerida per les autoritats competents o llurs agents, o a col·laborar-hi, o proporcionar-los informació inexacta o documentació falsa.
 
Reincidir en la comissió d'infraccions lleus.
 
Qualsevol vulneració del que estableixen les autoritats competents per fer front a la crisi sanitària: distància, aforaments, horaris, limitacions d’activitat, higiene, protocols… que suposi un risc de contagi per a un nombre superior a 15 persones i fins a 150 persones.
 
Les infraccions greus poden ser sancionades amb multa de 3.001 a 60.000 euros i es poden acordar també com a sancions accessòries: la suspensió o prohibició de l'activitat per un període màxim de sis mesos; la clausura del local o establiment per un període màxim de sis mesos, o la inhabilitació per a l'organització o promoció d'espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de sis mesos.