QUANTITATS MÍNIMES PER FER LA RENDA 2017

18/04/2018

1.- Si els nostres rendiments del treball de 2017 procedeixen d'un únic pagador i no superen els 22.000 euros bruts anuals, no tenim l'obligació de presentar la declaració.

2.- Si no s'assoleixen aquests 22.000 euros però hi ha diversos pagadors, tampoc tindrem l'obligació sempre que la suma de l'ingressat pel segon i la resta de pagadors no superi la quantitat de 1.500 euros bruts anuals.

Les persones que percebin pensions de jubilació, prestacions per atur, pensions compensatòries o pagaments per baixes mèdiques també s'inclouen en aquest apartat.

3.- si els ingressos per rendiments del treball procedeixen de diversos pagadors i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants sí supera els 1.500 euros anuals, el límit per estar exempt de declarar baixa fins als 12.000 euros bruts anuals.