QUANT TEMPS PODEN ROMANDRE LES DADES D'UNA PERSONA EN UN FITXER DE MOROSOS?

26/03/2018

En ocasions els clients ens plantegen el dubte sobre quin és el termini en què les dades d'un deutor poden estar publicats en el fitxer de morositat.

En primer lloc, cal deixar clar que: no és el mateix el termini de prescripció previst en el nostre sistema per al "exercici d'accions judicials" en reclamació d'obligacions no satisfetes, i el temps establert en les nostres lleis per, en aquest cas, la inclusió d'un deutor en un "fitxer de morositat."

Efectivament, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, estableix en el seu article 38.1. b) el termini de SIS ANYS per a poder incloure un deute en un fitxer de morositat, a comptar des del moment del venciment d'aquesta, termini que, a més, està previst a la manera de caducitat, és a dir, que no hi ha manera de interrompre per més que es facin reclamacions o actuacions de qualsevol tipus.