PUC NEGAR-ME A SER MEMBRE D'UNA MESA ELECTORAL?

01/02/2021
Acudir a les meses és un deure i la llei preveu sancions econòmiques –fins a 1.800 euros– i fins i tot penes de presó –entre tres mesos i un any– per a qui no es presenti al col·legi electoral el dia de les eleccions.
Les al·legacions poden presentar-se, en un termini de set dies una vegada rebuda la notificació, a la JEZ (Junta Electoral de Zona) pertinent, que hauria de decidir amb criteris garantistes i de proporcionalitat tenint en compte la situació excepcional causada per la pandèmia.
Cal presentar una sol·licitud de renúncia a la JEZ corresponent. El document pot demanar-se a la mateixa seu de la JEZ. Cal presentar el DNI, el NIE o el carnet de conduir, una fotocòpia del nomenament com a membre de la mesa electoral, així com la documentació necessària, segons el cas, com ara certificats mèdics dels CAP o dels hospitals o laborals, com ara un certificat de l’empresa. La JEZ té un termini de cinc dies per a resoldre les al·legacions i per comunicar la baixa d’un membre de la mesa al primer suplent.
CASOS D´ACCEPTACIÓ AUTOMÀTICA
-Ser major de seixanta-cinc anys i menor de setanta anys.
-Situació de discapacitat.
-Condició de pensionista d’incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.
-Situació de baixa laboral.
-Embarassades a partir del sisè mes o en baixa per maternitat.
-Presos o ingressats en hospitals psiquiàtrics.
-Haver format part d’una mesa electoral almenys en tres eleccions els darrers deu anys.
-Condició de víctima d’un delicte, declarat o presumpte, pel qual hi hagi una resolució judicial en vigor que imposi una pena o mesura cautelar de prohibició d’aproximació, en el cas que el condemnat o investigat destinatari estigui inscrit al cens del col·legi electoral.
RAONS FAMILIARS:
-La condició de ser mare amb un fill a càrrec els nou primers mesos.
-Cura de menors de vuit anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
-Cura d’un familiar –fins a un segon grau– que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valdre’s per si mateix.
RAONS PROFESSIONALS:
-Treballadors que hagin de prestar serveis a les juntes electorals, els jutjats i l’administració pública, quan tinguin funcions electorals.
-Treballadors que hagin de prestar serveis essencials, de caràcter mèdic, Protecció Civil, bombers, etc.
-Directors dels mitjans de comunicació d’informació general i caps dels serveis informatius que hagin de cobrir la jornada electoral.
-Professionals que hagin de participar en esdeveniments públics el dia de les eleccions, prevists amb anterioritat a la convocatòria electoral, quan l’interessat no pugui ser substituït o el fet de no participar-hi obligui a suspendre l’esdeveniment i això causi perjudicis econòmics rellevants.
RAONS PERSONALS:
-Lesió, molèstia o malaltia física o psíquica que impedeixi d’exercir les funcions de membre d’una mesa amb normalitat. No cal que hi hagi una baixa laboral, però sí un certificat mèdic que ho acrediti.
-Condició de pensionista d’incapacitat permanent total per a un determinat ofici.
-Situació d’embaràs de risc durant els primers sis mesos.
-Previsió d’intervenció quirúrgica o proves mèdiques rellevants el dia de les eleccions.
-Pertinença a confessions o comunitats religioses l’ideari de les quals resultin incompatibles amb la participació en una mesa electoral.
-Canvi de la residència habitual a un lloc situat fora del territori on es fan eleccions.
-Celebració d’esdeveniments familiars d’especial rellevància que resultin inajornables o que l’ajornament causi perjudicis econòmics importants.
-Condició de mare o pare de menors de catorze anys, quan l’altre progenitor o un germà més gran o familiar no pugui ocupar-se del menor durant la jornada laboral.