PODEM CANVIAR L'ORDRE DELS COGNOMS DEL NOSTRE FILL?

19/06/2019

El sistema espanyol d'imposició de cognoms suposa que una persona ha de portar com a primer cognom el primer del pare i com a segon el primer de la mare.

Però aquesta regla general canvia quan el pare i la mare, de comú acord, abans de la inscripció del naixement del seu fill, decideixen invertir l'ordre dels cognoms d'aquest, de manera que s'inscrigui amb el primer de la mare, com a primer , i amb el primer del pare, com a segon. L'ordre acordat per al major dels fills regirà en les inscripcions dels següents fills dels mateixos pares. Per la seva banda, el fill en aconseguir la majoria d'edat pot també sol·licitar que s'alteri l'ordre dels seus cognoms.