PER A ACOMIADAR A UN TREBALLADOR, ÉS NECESSARI PREAVISAR-LO?

01/02/2022
Depèn de l'acomiadament que se li apliqui en el cas concret. Si es tracta d'un acomiadament disciplinari, no fa falta preavisar. En la resta dels acomiadaments, s'ha de fer amb quinze dies abans (a no ser que al Conveni Col·lectiu estableixi un altre termini). Si no es preavisa, s'indemnitzarà al treballador pels dies legalment establerts.
 
SI ES EL TREBALLADOR EL QUE CAUSA BAIXA VOLUNTÀRIA A L'EMPRESA, M'HA DE PREAVISAR?
 
Sí, el preavís en aquests casos és obligatori. La regla general són quinze dies, en canvi, en el Conveni Col·lectiu s'establirà el preavís per cada categoria.