OBLIGACIÓ DE L'ÚS DE MASCARILLAS- SANCIONS - NOVA NORMATIVA

09/07/2020

(RESOLUCIÓ SLT / 1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves Mesures a l'Ús de la mascareta per a la contenció del brot Epidemic de la pandèmia de COVID-19)

1.-Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta a la via pública, als espais
a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic, amb
independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

2.-Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves
respectives competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta
Resolució sobre l'ús de la mascareta.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució serà objecte de règim sancionador d'acord
amb la legislació sectorial aplicable.