NOVES MESURES PER ALS LLOGUERS DE LOCALS DE NEGOCIS

29/12/2020
Entrada en vigor: 24/12/2020
 
Grans TENIDORS: En el cas que l'arrendador sigui un gran tenidor (10 o més immobles) si les parts no arriben a un acord, l'arrendatari pot optar entre les següents alternatives:
 
A.- Una reducció del 50% de la renda arrendatària durant el temps que duri l'estat d'alarma, les seves pròrrogues, i fins a un termini màxim de quatre mesos addicionals a comptar des de la finalització de l'estat d'alarma.
 
B.- Una moratòria en el pagament de la renda arrendatària durant el temps que duri l'estat d'alarma, les seves pròrrogues i fins a un termini màxim de quatre mesos addicionals a comptar de la finalització de l'estat d'alarma. El pagament ajornat de les rendes es podrà realitzar durant un període de dos anys a comptar des de la finalització de la moratòria.
 
NO GRAN TENIDORS: es pretén que les persones físiques que lloguen els locals en què es desenvolupen determinades activitats econòmiques vinculades a el sector turístic, l'hostaleria i el comerç acordin voluntàriament rebaixes en la renda corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2021, permetent computar com a despesa deduïble per al càlcul del rendiment del capital immobiliari la quantia de la rebaixa de la renda acordada durant aquests mesos. Té efectes des de 1 de gener de 2021.