NOVA REGULACIÓ DELS LLOGUERS

17/12/2018

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un reial decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer.És a dir, a partir d'aquest dissabte canvien algunes regles del joc que fins ara regien la relació entre arrendador i arrendatari.

1.- Ampliació de TRES a CINC anys de la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer. En el cas que la part arrendadora sigui una persona jurídica, la próroga obligatòria dels contractes serà de SET anys, amb una pròrroga tàcita de tres.

2.- Limitar als DOS mensualitats la fiança que es podrà exigir als arrendataris, llevat que es tracti de contractes de llarga durada.

3.- En els casos en què l'arrendador sigui una persona jurídica, haurà d'assumir les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte. Queden exclosos aquelles despeses en què s'hagi incorregut per iniciativa directa de l'arrendatari.

4.- S'exclouen els lloguers turístics de la LAU al tractar-se d'una activitat econòmica Si bé, pel que fa a la LPH, aquells propietaris que vulguin destinar el seu habitatge a lloguer turístic necessitarà una majoria qualificada de 3/5 parts de la comunitat i haurà de contribuir, això sí, amb un límit, a les despeses de la comunitat. Fins ara, aquells veïns que volien prohibir la presència de lloguers turístics en els seus edificis necessitaven unanimitat.

5.- Pel que fa als desnonaments, es requereix una major coordinació amb els serveis socials dels ajuntaments per aconseguir alternatives habitacionals als desnonats abans que es produeixi el llançament de l'habitatge. En aquest sentit serà modificada la Llei d'enjudiciament civil."Quan el jutge notifica als serveis socials el llançament d'una família, aquests hauran de realitzar un informe i remetre-ho al jutjat i una vegada que el jutge el rebi alertant de la situació de vulnerabilitat d'aquesta família s'interromprà el desnonament durant un mes si l' propietari és persona física i dos mesos si és jurídica ".

6.- D'altra banda, sempre que hi hagi acord entre propietari i inquilí es podran realitzar obres de millora de l'habitatge sense necessitat de signar un nou contracte.

7.- Els contractes d'arrendament d'habitatge per a ús estable i permanent estaran exempts de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. És a dir, cap inquilí a tot Espanya haurà de pagar l'ITP quan signi un lloguer. Fins fa tot just un any, la immensa majoria dels arrendataris coneixien l'existència d'aquest impost i les administracions tributàries autonòmiques a penes controlaven la seva recaptació.

8.- D'altra banda, s'elimina l'obligació de repercutir l'IBI a l'arrendatari en el lloguer social d'habitatge per part d'Administracions o ens públics, mentre que els ajuntaments amb superàvit podran destinar a promoure el seu parc d'habitatge públic o a exercir el seu dret de tempteig i retracte en la venda d'edificis sencers amb inquilins dins.A nivell fiscal, els ajuntaments també tindrà la possibilitat d'establir una bonificació de fins al 95% en la quota de l'IBI per als habitatges subjectes a lloguer a preu limitat.