NOVA REGULACIÓ DEL TELETREBALL - ASPECTES MÉS RELLEVANTS

01/10/2020
-La seva entrada en vigor serà 20 dies després de la seva publicació al BOE (a comptar des del 23 de setembre).
- L'art.2, estableix una diferència respecte al que es considera treball a distància i el teletreball. Es considera com a treball a distància, el que es presta en el domicili de la persona treballadora o el lloc que hagi escollit durant la seva jornada o part d'ella.
El treball s'ha de fer com a mínim un 30 per cent de la jornada, en un període de referència de TRES MESOS DE FORMA REGULAR o el percentatge equivalent, en funció de la durada del contracte (art.1).
Queden fora les persones treballadores si els serveis són esporàdics, o per exemple treballen des de casa un dia a la setmana.
- El teletreball es durà a terme mitjançant l'ús de sistemes informàtics o telemàtics.
- L'acord ha de ser voluntari entre l'empresa i individual amb cada treballador. Podrà realitzar-se en el moment de concertar el contracte inicial o posteriorment, però, sempre abans que s'iniciï el treball a distància. No es podrà obligar a passar a aquesta modalitat si alguna de les parts no ho desitja. Aquest acord ha de realitzar-se per escrit, el qual, ha de recollir obligatòriament les condicions establertes en l'art.7 d'aquest RD Llei i, a més, ha de ser reversible per a ambdues parts. La norma es remet a la negociació col·lectiva perquè els convenis col·lectius desenvolupen el procediment per regular aquesta reversibilitat.
Els treballadors menors de 18 anys, amb contracte de pràctiques i contracte de formació que abans estaven exclosos de la feina a distància, ara podran teletreballar si al menys el 50% de la jornada és presencial. L'empresa té l'obligació de lliurar una còpia de l'acord a representant legal dels treballadors en un termini de 10 dies. El representant signarà el justificant de recepció. Així mateix, serà també obligatori remetre una còpia a l'oficina d'ocupació. El mateix tractament es fixa per als canvis que puguin produir-se en les condicions de l'acord.
- L'empresa ha de cobrir les despeses relatives als mitjans, equips i eines, segons els termes establerts en l'acord o en la negociació col·lectiva. La norma assenyala, a més, que el treball a distància no pot comportar costos directes o indirectes per a la persona treballadora. El que no diu la Llei és com s'ha de fer aquesta compensació, encara que es remet als convenis col·lectius perquè puguin establir les condicions corresponents.
- Es manté l'obligació de control i registre horari s'ha d'establir el mecanisme d'inici i fi de l'activitat laboral de manera que es pugui obtenir el còmput de cada jornada.
- Les persones treballadores que realitzin el treball a distància tindran els mateixos drets que la resta dels seus companys: Drets sindicals, col·lectius, d'igualtat de tracte i no discriminació, prevenció de riscos laborals, dret a la intimitat, desconnexió digital en els períodes de descans establerts per al treballador i a la protecció de dades.
-Aquest Reial decret llei serà íntegrament aplicable a les relacions de treball vigents i que estiguessin regulades, amb anterioritat a la seva publicació, per convenis o acords col·lectius sobre condicions de prestació de serveis a distància des del moment en què aquests perdin la seva vigència. En el cas que els convenis o acords no prevegin un termini de durada, aquesta norma és aplicable íntegrament una vegada transcorregut un any des de la seva publicació al BOE, llevat que les parts signants d'aquests acordin expressament un termini superior, que com a màxim podrà ser de tres anys.
- En cap cas l'aplicació d'aquest Reial decret llei podrà tenir com a conseqüència la compensació, absorció o desaparició de qualssevol drets o condicions més beneficioses que vinguessin gaudint les persones que prestessin amb caràcter previ els seus serveis a distància.
-L'acord de treball a distància haurà de formalitzar-se en el termini de tres mesos des que el present reial decret llei resulti d'aplicació a la relació laboral concreta. En idèntic termini hauran d'efectuar-se adaptacions o modificacions dels acords de treball a distància de caràcter individual vigents a la data de publicació d'aquest Reial decret llei, no derivats de convenis o acords col·lectius.
-Al treball a distància implantat excepcionalment en aplicació de l'article 5 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, o a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la COVID-19, i mentre aquestes es mantinguin, li continuarà resultant d'aplicació la normativa laboral ordinària. En tot cas, les empreses estaran obligades a dotar dels mitjans, i equips que exigeix el desenvolupament del treball a distància, així com al manteniment que resulti necessari. En el seu cas, la negociació col·lectiva establirà la forma de compensació de les despeses derivades per a la persona treballadora d'aquesta modalitat de treball si existissin i no haguessin estat ja compensades.