NOVA LLEI HIPOTECÀRIA: en vigor AVUI 17/06/19

17/06/2019

- Desapareixen les clàusules sòl de les hipoteques, és a dir, que en el cas de préstecs a un interès variable, la banca no pot fixar un límit si l'indicador de referència baixa -el euríbor a un any sol ser el més freqüent-.

- La banca ha de fer-se càrrec del pagament de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD), de les primeres còpies del notari, de les despeses de registre i de gestoria.

- Els clients, per la seva banda, han d'abonar les despeses de taxació i les segones còpies del notari.

- Es reforça la informació prèvia al client. Les entitats financeres hauran de donar tota la informació necessària perquè els futurs hipotecats puguin entendre les condicions del crèdit. La banca ha d'oferir aquesta informació amb una antelació mínima de deu dies naturals abans de la signatura de la hipoteca.

- La banca ha de bolcar a la plataforma tecnològica dels notaris les condicions dels crèdits.

- Es dóna més protagonisme al notari. Haurà de certificar que els bancs compleixen les seves obligacions, i que els clients entenen les condicions de la hipoteca.

- El notari, de manera gratuïta, ha d'explicar als usuaris les condicions dels crèdits, realitzar un test de comprensió al ciutadà, i reflectir aquesta informació en una acta notarial.

- La norma també endureix els requisits de solvència dels demandants d'hipoteques, ja que la banca haurà d'analitzar la situació d'ocupació, ingressos presents i previsibles, actius en propietat, estalvis, o les despeses fixes.

- Les comissions d'amortització anticipada baixen a la meitat per a les hipoteques de tipus fix (2% durant els 10 primers anys i 1,5% a partir d'aquest període).

-Es endureixen les condicions per desnonar al client per impagament, ja que el procés només es podrà començar si hi ha dotze quotes impagades o el 3% del capital a la primera meitat de la vida del préstec, o bé 15 quotes o el 7% a la segona meitat del mateix.