NOVA LLEI 5/2018, de 11 de juny, EN RELACIÓ A L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'HABITATGES.

10/09/2018

En el mes de juliol va entrar en vigor amb la finalitat d'abordar dos problemes que s'estan produint freqüentment:

- d'una banda, procediments de desallotjament per falta de pagament de rendes a famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i exclusió residencial;

- i de l'altra, situacions d'ocupació il·legal d'habitatges, promoguts per grups organitzats de naturalesa il·legal.

Les principals novetats són:

-es preveu que quan la notificació d'una resolució contingui la fixació de data per al desnonament dels que ocupen un habitatge, s'ha de traslladar als serveis públics competents per si escau la seva actuació, sempre que s'hagués atorgat el consentiment pels interessats.

- es podrà demanar la immediata recuperació de la possessió d'un habitatge quan el demandant s'hagi vist privat d'ella sense el seu consentiment, sempre que aquest demandant sigui "persona física que sigui propietària o posseïdora legítima per un altre títol (contracte de lloguer), les entitats sense ànim de lucre amb dret a posseir-la i les entitats públiques propietàries o posseïdores legítimes d'habitatge social ". S'exclou per tant d'aquesta facultat a les persones jurídiques propietàries d'habitatges (fons d'inversió i bancs)

-la demanda podrà dirigir genèricament contra els desconeguts ocupants de la mateixa, i la notificació es realitzarà a qui en concret estigui en l'immoble en el moment de dur a terme la notificació.
A la demanda s'haurà d'acompanyar el títol en què l'actor fonamenta el seu dret a posseir.

- la demanda es requerirà als seus ocupants perquè aportin, en el termini de cinc dies des de la notificació d'aquella, títol que justifiqui la seva situació possessòria. Si no aportés justificació, el tribunal ha d'ordenar el lliurament immediat de la possessió de l'habitatge al demandant.

- Contra la interlocutòria no es pot interposar recurs i es durà a efecte contra qualsevol dels ocupants que estiguin en aquest moment en l'habitatge.