NOU TERMINI PER A CELEBRAR JUNTES DE PROPIETARIS 31 DE DESEMBRE DE 2021

28/12/2020
Decret Llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19. DOGC núm. 8303 de 24/12/2020.
 
Aquest Decret Llei 53/2020 entra en vigor el 24 de desembre de 2020.
 
L’única modificació operada es refereix al termini de compliment de l’obligació de convocar i celebrar juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal, que resta suspesa fins al 31 de desembre 2021 (fins ara, restava en suspens fins al 30 d’abril de 2021).
 
- es poden celebrar Juntes pels mitjans establerts en l'art. 312-5.2 del CCCat, això és, per videoconferència o altres mitjans de comunicació, sempre que estigui garantida la identitat dels assistents, la continuïtat de la comunicació i la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i en l'emissió del vot.
 
- Fins que no es convoqui i celebri la pròxima Junta ordinària, també es poden continuar adoptant acords sense reunió a instàncies de la Presidència i complint els següents requisits (art. 312-7 del CCCat):
-Emissió del vot per correu postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que garanteixi el dret d'informació i de vot. I,
- Que quedi constància de la recepció del vot i es garanteixi la seva autenticitat.