NOU IMPORT DEL SALARI MINIM INTERPROFESSIONAL DESDE SETEMBRE DE 2021

05/10/2021
El nou import del SMI (RD 817/2021) es fixa per als treballadors fixos, per als eventuals o temporers i per als empleats de la llar, sent les seves quanties les següents:
-SMI per a qualsevol activitat sense distinció de sexe ni edat: 32,17 euros/dia 965 euros/mes.
-SMI per a persones treballadores eventuals i temporeres (fins a 120 dies): 45,70 euros/jornada legal en l'activitat.
- SMI per a persones empleades de llar que treballen per hores: 7,55 euros/hora efectivament treballada
En el Salari Mínim només es computa la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d'aquell, i està referit a la jornada legal de treball en cada activitat. Si es realitza una jornada inferior es percebrà la part proporcional.
Respecte a les persones treballadores eventuals i temporeres, els serveis dels quals en una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies, junt al SMI percebran la part proporcional de la retribució corresponent a diumenges i festius i de les dues gratificacions extraordinàries.
Finalment indicar que l'increment del SMI no afectarà a l'estructura ni a la quantia dels salaris professionals que vagin percebent els treballadors, quan aquests salaris en el seu conjunt i en còmput anual fossin superiors a aquest salari mínim.