NORMATIVA PER ALS PATINETS: BARCELONA

19/02/2020

La velocitat màxima depèn de la via , però en qualsevol supòsit el límit més alt és de 30 km/h.

-En el cas dels vehicles d’ús personal, el casc només és obligatori en les plataformes i patinets elèctrics grossos (tipus B).

-Els elements reflectors, llums i timbre són imprescindibles en tots els vehicles, excepte en el cas dels lleugers (tipus A).

-El conductor ha de ser necessàriament major de 16 anys, excepte en el cas dels vehicles que portin passatgers, en què cal tenir 18 anys. Els menors només en poden fer ús en zones tancades al trànsit i sota la responsabilitat dels pares o tutors.

-Tenir una assegurança no és obligatori si l’ús del vehicle és personal, però en el cas dels que es dediquen a una explotació comercial, sí. Cal que tinguin una assegurança de responsabilitat civil.

SANCIONS:

-Conduir fent ús del telèfon mòbil es pot sancionar amb una multa de 200 €.

-Utilitzar auriculars connectats a aparells receptors suposa 200 €.

-Està prohibit circular per les voreres i zones reservades per a vianants. Es pot sancionar amb 200 € de multa, sempre seguint els matisos que estableixin les ordenances municipals.

-Els patinets són aptes per transportar una única persona. Se’n pot sancionar un ús diferent amb 100 € de multa.

-No circular amb l’enllumenat adequat ni peces de roba reflectores a les nits pot motivar una sanció de 200 €.

-A més a més, la darrera instrucció transitòria de la DGT, relativa a aquest tipus de vehicles, indica que els seus conductors estan obligats a sotmetre’s a les proves d’alcohol i de drogues i, en cas de sobrepassar les taxes permeses, poden ser sancionats amb els mateixos imports amb què se sancionarien en cas que conduïssin qualsevol altre vehicle: de 500 a 1.000 € en funció de la taxa d’alcohol o una multa de 1.000 € en cas que hagi consumit drogues. En aquests supòsits, a més a més, el VMP (vehicle de mobilitat personal) s’immobilitzarà.