LIMITACIÓ EXTRAODINÀRIA DE L’ACTUALITZACIÓ ANUAL DE L’IPC DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE

05/04/2022

Article 46 del Reial Decret Llei 6/2022 de 22 de març 2022

Entre altres mesures econòmiques l’article 46 d’aquest Reial Decret Llei estableix una limitació respecte a l'increment màxim de l’actualització de les rendes dels arrendaments d’habitatge durant el període 31 de març a 30 juny 2022.

- En els contractes d’habitatge subjectes a la LAU de 1994.
- I que la renda hagi de ser actualitzada dins del període del 31 març al 30 juny 2022.

1. GRAN TENIDOR
- Increment de l’actualització:
El que pactin les parts, però NO POT SUPERAR EL 2%

2. RESTA DE PROPIETARIS (NO GRANS TENIDORS):
- Increment de l’actualització:
El que pactin les parts: Les parts podran pactar l’actualització en base a l’IPC publicat, sense el límit màxim del 2%.
Si no hi ha pacte: S’aplicarà el 2% com a màxim.

- Efectes de la norma: 
No té efectes retroactius.
Només és d’aplicació per les rendes que s’hagin d’actualitzar durant el període entre 31 de març i 30 de juny 2022.