LA MEVA PARELLA POT ADOPTAR EL MEU FILL?

19/09/2018

A Catalunya sí que es permet aquesta adopció amb la finalitat de que legalment s'estableixi la filiació adoptiva de tals fills a favor de la persona que, a efectes pràctics, està actuant com si fos el progenitor dels mateixos.

La llei catalana no exigeix que hi hagi matrimoni entre els membres de la parella, otorgant-li els mateixos drets a les parelles estables. Recordem que es considera que hi ha parella estable entre dues persones quan aquestes hi convisquin de forma anàloga a la matrimonial en qualsevol dels següents supòsits:

a) Si la convivència entre ells dura més de dos anys ininterromputs.

b) Si tenen un fill comú.

c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.

d) Inscripció al Registre d’Unions de Parelles estables.

Pel que fa a les circumstàncies exigides per a la constitució de l'adopció, haurem d'acreditar que concorren els següents requisits:

- Que l’adoptant tingui plena capacitat d'obrar, sigui major de 25 anys i intervinguin més de catorze anys de diferència entre aquest i l'adoptat

- Que la filiació del fill que es pretén adoptar no estigui legalment determinada respecte a l'altre progenitor, o que aquest hagi mort, estigui privat de la potestat, estigui sotmès a una causa de privació de la potestat o hagi donat el seu assentiment amb l'adopció que s'interessa respecte al cònjuge o parella de l’adoptant.

Juntament amb la concurrència dels requisits indicats, caldrà comptar amb els consentiments o assentiments de les persones que a continuació s'indiquen davant l'autoritat judicial que resulti competent:

a) Consentiments

- Adoptants

- Adoptat, sempre que hagi complert dotze anys

b) Assentiments

- El cònjuge de l’adoptant, excepte en el cas de separació judicial o de fet, o la persona amb qui l’adoptant conviu en parella estable.

- Els progenitors de l'adoptat, tret que estiguin privats legalment de la potestat o incorrin en una causa de privació d'aquesta, o, en el cas d'acolliment preadoptiu, que la resolució que ho va acordar hagi esdevingut ferma.

c) Així mateix, l'autoritat judicial haurà d'escoltar en la tramitació de l'expedient d'adopció les següents persones:

- Els progenitors dels majors d'edat o dels menors emancipats i les persones l'assentiment de les quals no cal, excepte els quals estan privats de la potestat parental.

- Els tutors, curadors o guardadors de fet de l'adoptat.

- L'adoptat menor de dotze anys, si té suficient judici.

- Els fills dels adoptants, si aquests fills i adoptants conviuen, i, si escau, els fills de l'adoptat, si tenen suficient judici i és possible.

Finalment, també haurem de tenir en compte que en aquest tipus de procediments, juntament amb l'adopció del fill del cònjuge o parella, també es podrà sol·licitar que, com a conseqüència a la mateixa, es procedeixi al canvi de cognoms de l'adoptat amb l’objectiu de que disposi també del cognom de l’adoptant, per aconseguir així a la completa integració de l'adoptat en l'àmbit familiar de l’adoptant.