INCONSTITUCIONALITAT DE LA LLEI QUE LIMITA EL PREU DEL LLOGUER

21/04/2022
El Tribunal Constitucional en data 10 de març del 2022 ha dictat una SENTÈNCIA que declara la nul·litat i la inconstitucionalitat de la majoria dels articles de la LLEI 11/2020 de 18 de setembre de mesures urgents en matèria de contenció de rendes dels contractes d’arrendaments d’habitatge.
 
ELS EFECTES MÉS RELLEVANTS D’AQUESTA SENTÈNCIA SÓN:
 
1. Queda inaplicable i sense efecte la Llei 11/2020, ja que amb la declaració de nul·litat i inconstitucionalitat de la majoria dels seus articles, queda sense contingut aplicable.
 
2. A partir d’ara els lloguers d’habitatges no tenen limitada la seva renda, essent possible pactar la renda que convinguin les parts, en base al principi de llibertat de pacte establert a l’article 17 de la LAU (1. La renda serà la que lliurement estipulin les parts).
 
3. La Sentència no té efectes retroactius: Els efectes de la Sentència són per als contractes que es signin a partir d'aquesta resolució, per tant, no queden afectats i es mantindran en els seus termes els contractes celebrats amb anterioritat en base a les normes de limitació de rendes de la Llei 11/2020.
 
4. Queda clar que el Parlament de Catalunya no té competències per limitar els preus o rendes dels contractes d'arrendaments d’habitatges.
 
ENTRADA EN VIGOR:
Des del 8 d'abril de 2022, data en què la Sentència ha estat publicada en el BOE.