HI HA ALGUN AJUT PER A LES FAMILIES PEL QUE FA A LA FACTURA DE LA LLUM?

19/01/2021
El bo social elèctric proporciona descomptes del 25% o del 40% en la factura elèctrica.
Poden demanar el bo social les persones titulars del subministrament o alguna de les persones que formen part de la seva unitat familiar si estan en situació d'atur, d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), o si han vist reduïda la seva jornada laboral per motiu de cures, en el cas de ser empresari, o per afrontar altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d'ingressos.
Quan es tramiti el bo social s'ha d'emplenar una declaració responsable en què les persones sol·licitants manifestin la seva situació, o la d'algun membre de la unitat familiar, i els ingressos de la unitat familiar.
El dret a percebre el bo social s'extingirà quan deixin de concórrer els requisits per a ser beneficiari o com a màxim el 30 de juny de 2021