EN QUINS CASOS DE CAIGUDES EN UNA VIA PÚBLICA PUC RECLAMAR?

08/01/2019

Es podrà reclamar una indemnització per danys provocats per mal estat del paviment, clots en via pública, despreniment de tapes de clavegueram, danys en vorera per arrels dels arbres, caiguda de senyals, despreniment de llosetes, arquetes sense tapa, dolenta, deficient o inexistent senyalització d'obres, manca d'il·luminació nocturna, etc.

QUE HE DE FER?

Cridar a la Policia en el moment de l'accident perquè realitzi atestat corresponent, fer fotos dels danys i del que els va ocasionar. Si no ho pot fer per si mateix, convé que li digui a algú que ho faci per vostè.
-
Cercar testimonis: és important que si hi ha testimonis constin en l'atestat, prestin declaració davant la patrulla que es personi i signin la mateixa, ja que la seva declaració serà fonamental en un ulterior judici. Si això no és possible és important almenys obtenir el nom i telèfon dels testimonis per poder citar-los a judici.

- Assistir el mateix dia a un servei d'urgències d'un centre hospitalari. Totes les lesions han de quedar reflectides en l'informe mèdic d'urgències. I si les lesions requereixen baixa laboral, convindrà anar al CAP perquè ens la donin i així es podran presentar també els parts de Baixa / alta de la Seguretat Social, així com altres justificants d'intervencions quirúrgiques, consultes mèdiques, tractaments mèdics, rehabilitació, etc.

ON HE PRESENTAR LA RECLAMACIÓ?

A l'Ajuntament corresponent