DUBTE QUE ENS HA PLANTEJAT AVUI UN CLIENT: PODEN ELS GOSSOS GUIES ENTRAR EN UN RESTAURANT?

12/03/2018

Les persones cegues o amb deficiència visual usuàries de gos guia tenen reconegut legalment, a tot Espanya, el dret d'accedir, acompanyades del mateix, a tots els llocs, espais, establiments i transports públics o d'ús públic.

L'usuari de gos guia té dret d'accedir, romandre i passejar en companyia del mateix en qualsevol espai, lloc, establiment o transport públic o d'ús públic, amb independència de la seva titularitat pública o privada. L'accés i ús d'aquests espais ha de permetre en igualtat de condicions que la resta de ciutadans o usuaris del mateix i no pot comportar cap despesa addicional per a l'usuari de gos guia, llevat que es tracti del pagament per algun servei concret diferent del propi accés .