DECLARACIÓ DE LA RENDA: LLOGUER

21/05/2018

A Catalunya els contribuents poden deduir el 10%, fins a un màxim de 300 € anuals, de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual, sempre que es trobin en alguna de les situacions següents:

- Tenir 32 anys o menys en la data de la declaració.

- Haver estat a l'atur cent vuitanta-tres dies o més durant l'exercici.

- Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

- Ser vidu o vídua i tenir seixanta-cinc anys o més.

- Que la seva base imposable total, menys el mínim personal i familiar no sigui superior a 20.000 € anuals.

- Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10% dels rendiments nets del subjecte passiu.

Els contribuents poden deduir el 10%, fins a un màxim de 600 € anuals, de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual, sempre que en la data de meritació pertanyin a una família nombrosa i compleixin els requisits establerts per les lletres bic anteriors.