CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2018

05/06/2018

RESOLUCIÓ GAH/970/2018, de 16 de maig.

- Termini per a sol-licitar-ho: Finalitza el 29 de juny de 2018

- Quantia dels lloguers: l'import màxim de lloguer no pot ser superior als següents:

Barcelona ciutat: 600 euros.
Demarcació de Barcelona: 600 euros.
Demarcació de Girona: 500 euros.
Demarcació de Tarragona: 450 euros.
Demarcació de Lleida: 400 euros.
Les Terres de l'Ebre: 350 euros.
Per a famílies nombroses l'import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros.

- Requisits: Els ingressos computables per a l'obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l'impost de la renda
de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2016, són els inclosos a la base imposable general (casella 392) i a
la base imposable de l'estalvi (casella 405).
L'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) per a l'exercici 2016 és de 7.967,73 euros anuals.