CASOS D'INCOMPLIMENT DE LES MESURES SANITÀRIES PER LA COVID-19 CONSIDERATS INFRACCIONS MOLT GREUS

26/01/2021
Segons el règim sancionador per als casos d’incompliment de les mesures sanitàries per la COVID-19, les infraccions molt greus són:
 
L'incompliment reiterat del deure d'aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents per part de persones que hagin donat positiu de COVID-19.
 
No comunicar a l'autoritat competent els casos de sospita o diagnòstic de la malaltia o d'un fet rellevant la declaració del qual resulti obligatòria.
 
L'incompliment reiterat dels protocols, plans o instruccions rebudes per les autoritats competents.
 
Reincidir en la comissió d'infraccions greus.
 
Qualsevol vulneració del que estableixen les autoritats competents per fer front a la crisi sanitària: distància, aforaments, horaris, limitacions d’activitat, higiene, protocols, registres de dades… que suposi un risc de contagi per a un nombre superior a 150 persones.
 
Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb multa de 60.001 a 600.000 euros i es poden acordar també com a sancions accessòries les següents: la clausura del local o establiment per un període màxim de cinc anys; la suspensió o prohibició de l'activitat fins a cinc anys, o la inhabilitació per a l'organització o promoció d'espectacles públics i activitats recreatives fins a cinc anys.