AUTORITZACIÓ PER VIATJAR AMB UN MENOR (Pares Divorciats)

13/06/2019

1.- Els menors que viatgin sols necessitaran justificar davant els agents fronterers que no abandonen el territori nacional contra la voluntat de les persones que exerceixin legítimament la pàtria potestat.


2.- De la mateixa manera, els menors que viatgin acompanyats d'adults que no exerceixin la pàtria potestat necessitaran justificar davant els agents fronterers que no s'ha estat il·lícitament de la custòdia del menor a les persones que legítimament la tenen conferida.

En tots dos casos els agents fronterers realitzen una inspecció minuciosa dels documents i justificants de viatge dels menors.

A fi de justificar la sortida del territori nacional dels menors les persones que exerceixin la pàtria potestat poden presentar-se en un Lloc de la Guàrdia Civil per formalitzar per escrit la corresponent autorització.

Un cop farcit i imprès el formulari haurà de personar-se en un lloc de la Guàrdia Civil amb un document d'identitat (DNI o passaport) i la resta de documentació que acrediti la pàtria potestat del menor (DNI o passaport del menor, llibre de família, etc .).

L'autorització té una validesa de 30 dies des de la seva expedició.